Regulamin Sklepu Internetowego ChocoLapin

I.       Postanowienia ogólne

 1. Sklep "ChocoLapin" działający pod adresem www.chocolapin.com (dalej, jako Sklep), prowadzony jest przez ChocoLapin Jolanta Dzięcioł ul. Tołstoja 1/118, 01-910 Warszawa NIP 1181470430, REGON 364354032.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.chocolapin.com.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
  • uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Dokonanie zakupów w Sklepie internetowym jest uwarunkowane koniecznością akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II.      Definicje

     1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają;

 1. Cena – podana w Sklepie przez Sprzedającego w złotych polskich przy każdym Produkcie, oznacza jego cenę całkowitą zawierającą podatek VAT (cena brutto);
 2. Dostawca – oznacza przewoźnika Pocztę lub Kuriera w zależności od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu;  
 3. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient podając swoje dane, tworzy Konto Klienta, przy użyciu, którego może dokonać Zamówienia Produktów;
 4. Formularz  Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient nieposiadający Konta Klienta, może dokonać Zamówienia Produktów;
 5. Klient – osoba odwiedzająca i korzystająca z usług Sklepu;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Koszty Dostawy – koszty dostarczenia Kupującemu zamówionego Produktu zgodnie z wybraną formą dostawy;
 8. Kupujący – Klient zamawiający Produkty w Sklepie;
 9. Kurier – podmiot świadczący usługi przewozu, współpracujący ze Sprzedającym w celu dostarczenia do Kupującego nabytego prze niego Produktu w Sklepie;
 10. Poczta – Poczta Polska S.A.;
 11. Produkt – Produkt prezentowany w Sklepie, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 12. Konto Klienta – dane konkretnego Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie oraz informacje o realizowanych przez niego Zamówieniach;
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu ChocoLapin.com;
 14. Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem www.chocolapin.com za pośrednictwem, której Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 15. Sprzedający/Sprzedawca – ChocoLapin Jolanta Dzięcioł ul. Tołstoja 1/118, 01-910 Warszawa NIP 1181470430, REGON 364354032;
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, oznaczające przyjęcie przez Klienta oferty sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;

 

III.     Rejestracja

 1. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie jest wypełnienie Formularza dotyczącego Zamówienia Produktu. W tym celu Klient może dokonać Rejestracji w Sklepie i utworzyć́ swoje Konto Klienta.
 2. W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić odpowiedni Formularz rejestracji znajdujący się w Sklepie, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz odznaczyć odpowiedni przycisk potwierdzający wolę dokonania Rejestracji. Podczas Rejestracji Klient ustala również hasło dostępu do Konta Klienta.
 3. Podanie danych w ramach Rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie wszystkich danych lub nieodznaczenie pozycji oznaczonych w formularzu, jako obowiązkowe uniemożliwi Rejestrację. 
 4. Dostęp do danych znajdujących się na Koncie Klienta będzie miał jedynie Sprzedający, Klient oraz ewentualnie osoby, którym Klient udostępnił swoje hasło.
 5. Rejestracja ma na celu w szczególności ułatwienie dokonywania Zamówień przez Klientów. Dane podane przez Klienta podczas Rejestracji zostaną zapisane, co oznacza brak konieczności każdorazowego wprowadzania ich przy kolejnych Zamówieniach, wystarczającym będzie jedynie potwierdzenie ich aktualności.
 6. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta i otrzymywania materiałów promocyjnych na adres e-mail jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń poprzez wysłanie prośby pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@chocolapin.com.  

 

IV.     Realizacja zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu każdego dnia przez 24h na dobę (za wyjątkiem czasu trwania prac konserwacyjnych). Realizacja Zamówień odbywa się jedynie w dni robocze.
 2. Produkty w Sklepie internetowym są oznaczone tzn. na indywidualnej podstronie internetowej każdego Produktu znajdują się informacje o właściwościach Produktu między innymi o jego Cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. (opis Produktu). Klient zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych Produktów. 
 3. W każdym przypadku należy uznać, że zdjęcia towarzyszące Produktowi mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nie stanowić dokładnego odwzorowania wszystkich cech Produktu, ale różnić się np. pod względem koloru czy rozmiarów (również ze względu na przeglądarkę i rodzaj monitora używanego podczas przeglądania Strony i wyświetlania zdjęć).
 4. Uzupełniając Formularz zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i własne dane. Złożenie zamówienia ostatecznie następuje po wciśnięciu przycisku „Zamawiam” znajdującego się na końcu Formularza zamówienia.
 5. W przypadku dokonania przez Klienta Rejestracji w Sklepie, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka, oraz podjęcie innych czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje, następnie potwierdzenie woli złożenia Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam” znajdującego się na końcu Formularza Zamówienia.
 6. W przypadku braku dokonania przez Klienta Rejestracji, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodatnie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje, następnie ostatecznie potwierdzenie woli złożenia Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam” znajdującego się na końcu Formularza Zamówienia.
 7. W wyniku złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, na podstawie, której Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz do dostarczenia go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny oraz Kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że Zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość zawiera podsumowanie Zamówienia, wskazujące m.in. zamówione Produkty ich Cenę jednostkową, cenę końcową (podsumowanie cen Produktów wraz z Kosztami Dostawy), adres dostawy, oraz instrukcję odnośnie dokonania przez Klienta płatności za Zamówione Produkty.
 9. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie. Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową o uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego a następnie o przekazaniu zamówienia Dostawcy celem dostarczenia zamówionych Produktów Kupującemu.
 10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura VAT). Na wyraźne żądanie złożone przez Klienta przy Zamówieniu, może być wystawiona i dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Faktura VAT. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W przypadku trwałej niemożności realizacji Zamówienia, Sprzedający złoży Kupującemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego oświadczenie w formie elektronicznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz niezwłocznie zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny oraz Kosztów Dostawy, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata lub rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. W przypadku czasowej niemożności realizacji Zamówienia, Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanej nowej dacie realizacji Zamówienia. Jeżeli nowa data realizacji Zamówienia nie będzie dla Kupującego satysfakcjonująca, może on w terminie 7 dni skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny oraz Kosztów Dostawy, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata lub rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 12. Do sprzedaży w Sklepie przeznaczana jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania Produktów.
 13. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny Produktu nie będzie miała zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 15. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

V.      Warunki płatności i Dostawy

 1. Za zamówione Produkty Kupujący może zapłacić przelewem bankowym na konto Sklepu, na rachunek bankowy nr:   51 1090 1014 0000 0001 3267 8137 w Bank BZWBK.
 2. Sprzedający nie dopuszcza płatności za zamówiony Produkt przy jego odbiorze (brak możliwości wysyłki „za pobraniem” oraz odbioru osobistego).
 3. W przypadku, gdy płatność nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie anulowane a Umowa Sprzedaży ulegnie rozwiązaniu.
 4. Zamówiony Produkt wysyłany jest za pośrednictwem Kuriera lub Poczty.
 5. Klient jest obciążany Kosztami Dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranej podczas składania Zamówienia formy Dostawy i sposobu płatności.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego.
 7. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres pocztowy wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 8. Odbierając przesyłkę, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić jej stan w obecności Dostawcy. W razie stwierdzenia uszkodzenia zamówionych Produktów lub ich opakowania, Kupujący zobowiązany jest do spisania w obecności Dostawcy stosownego protokołu uszkodzeń w transporcie.

 

VI.     Zmiana zamówienia i wymiana produktu

 1. Kupujący może wprowadzić w Zamówieniu ewentualne zmiany dotyczące rodzaju, wielkości lub ilości zamówionych Produktów jedynie do chwili ostatecznie potwierdzenie woli złożenia Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam” znajdującego się na końcu Formularza Zamówienia.
 2. W przypadku niewłaściwie dobranego rozmiaru Produktu, Klient ma prawo dokonania wymiany Produktu na inny rozmiar, pod warunkiem, że oczekiwany rozmiar znajduję się jeszcze w zasobach Sklepu. W tym celu, Klient musi poinformować o tym Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej pod adres e-mail: kontakt@chocolapin.com Sprzedający poinformuje Klienta o dostępności oczekiwanego rozmiaru i potwierdzi możliwość dokonania wymiany. Klient po otrzymaniu pozytywnego potwierdzenia możliwości wymiany produktu, odeśle Sprzedającemu Produkt na swój koszt. Wymieniony Produkt zostanie wysłany na poprzednio wskazany adres pocztowy Kupującego, na koszt Sprzedającego.

 

VII.   Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. z 2014r., poz. 827 ze zm.), Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi we wskazanym terminie, poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie w zakładce „Kontakt” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@chocolapin.com. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.)
 3. Kupujący powinien odesłać zwracane Produkty wraz z potwierdzeniem zakupu do Sprzedającego w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (wraz z oryginałem oświadczenia odstąpienia, jeśli uprzednio zostało wysłane pocztą elektroniczną) na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie w zakładce „Kontakt”. Zwrot następuje na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana
 4. za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny wraz z Kosztami Dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 6. Odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy Produkt jest w stanie niezmienionym. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać
  z Produktu. W razie stwierdzenia korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.
 7. Sprzedający informuje, iż na mocy art. 38 Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w niniejszym punkcie VII Regulaminu.

 

VIII.     Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie w zakładce „Kontakt”.
 3. Składając reklamację, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wraz z Produktem należy odesłać do Sprzedającego dowód zakupu tj. paragon albo fakturę VAT lub w inny sposób wykazać zakup Produktu w Sklepie.
 4. Reklamacja rozpatrywane są w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z Produktem. W tym czasie Kupujący zostanie poinformowany o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku uznania Reklamacji, Sprzedający - zgodnie z żądaniem Kupującego - naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy, bądź obniży Cenę.
 6. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci Kupującemu pełną Cenę Produktu wraz z Kosztami Dostawy i kosztami odesłania Produktu przez Kupującego. Zwrot kosztów odesłania Produktu nastąpi pod warunkiem przedstawienia kopii (skanu) dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych przez Kupującego kosztów odesłania Produktu.
 7.  Warunkiem zwrotu należności jest podanie numeru rachunku bankowego Klienta, na który ma być zrobiony zwrot.
 8. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.
 9. Sprzedający niniejszym informuje Kupujących, iż w wyniku prania możliwe jest kurczenie się sprzedawanych Produktów do 4%. Takie kurczenie się Produktu nie może stanowić podstawy reklamacji. 

 

IX.     Ochrona danych osobowych i polityka Cookies

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z realizacją Zamówień jest ChocoLapin Jolanta Dzięcioł ul. Tołstoja 1/118, 01-910 Warszawa NIP 1181470430, REGON 364354032.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie procesu Rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, realizacji obowiązków wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, gwarancji czy dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta.
 3. W żadnym wypadku dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim innym niż podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
 4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, acz niezbędne dla realizacji zamówienia. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, na podany przez niego adres e-mail.
 6. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (Cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp. Istnieje możliwość wyłączenia stosowania plików Cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Przetwarzane przez Sklep Cookies nie zawierają danych osobowych Kupujących.
 7. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

 

X.       Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, opisy itp.) zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedającemu lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom Produktów), które upoważniły Sprzedającego do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedającego Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
 • dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies;
 • aktywne konto e-mail.
 1. Klientowi nie wolno podejmować działań niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności:
 • dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
 • wpływać na funkcjonowanie Sklepu,
 • naruszać dóbr osobistych innych Kupujących, Sprzedającego, jego pracowników oraz osób trzecich.
 1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest Sąd ustalony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odpowiedniego odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu, to jest od dnia 20.07.2016 r.

 

 

Loading...
Loading...