Reklamacje i zwroty

ZMIANA ZAMÓWIENIA I WYMIANA PRODUKTU

 

W przypadku pomyłki w rozmiarze ChocoLapin umożliwia Klientom wymianę produktu na inny. Poniżej przytaczamy fragment Regulaminu odnoszący się do takiej sytuacji.

 

1.  Kupujący może wprowadzić w Zamówieniu ewentualne zmiany dotyczące rodzaju, wielkości lub ilości zamówionych Produktów jedynie do chwili ostatecznego potwierdzenia woli złożenia Zamówienia, które następuje poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam” znajdującego się na końcu Formularza Zamówienia.

2.    W przypadku niewłaściwie dobranego rozmiaru Produktu, Klient ma prawo dokonania wymiany Produktu na inny rozmiar, pod warunkiem, że oczekiwany rozmiar znajduję się jeszcze w zasobach Sklepu. W tym celu, Klient musi poinformować o tym Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej pod adres e-mail: kontakt@chocolapin.com Sprzedający poinformuje Klienta o dostępności oczekiwanego rozmiaru i potwierdzi możliwość dokonania wymiany. Klient po otrzymaniu pozytywnego potwierdzenia możliwości wymiany produktu, odeśle Sprzedającemu Produkt na swój koszt. Wymieniony Produkt zostanie wysłany na poprzednio wskazany adres pocztowy Kupującego, na koszt Sprzedającego.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Kupujący w Sklepie internetowym ChocoLapin i będący Konsumentem, może w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem wydatków Klienta związanych z odesłaniem Produktu. Poniżej przytaczamy fragment Regulaminu odnoszący się do takiej sytuacji.

 

1.    Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. z 2014r., poz. 827 ze zm.), Kupujący będący konsumentem może zrezygnować z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki.

2.    Aby  skorzystać  z  prawa  odstąpienia  od  umowy, Kupujący musi we wskazanym terminie, poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą na adres pocztowy Sprzedającego wskazany w Sklepie w zakładce „Kontakt” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@chocolapin.com. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.)

3.  Kupujący powinien odesłać zwracane Produkty wraz z potwierdzeniem zakupu do Sprzedającego w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (wraz z oryginałem oświadczenia odstąpienia, jeśli uprzednio zostało wysłane pocztą elektroniczną) na adres pocztowy Sprzedającego wskazany w Sklepie w zakładce „Kontakt”. Zwrot następuje na koszt Kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

4.  W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana
za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

5.   W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny wraz z Kosztami Dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.   Odstąpienie  od  umowy jest możliwe wówczas, gdy Produkt jest w stanie niezmienionym.  Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z Produktu. W razie stwierdzenia korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

7.   Sprzedający informuje, iż na mocy art. 38 Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz (Produkt) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.     W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w niniejszym punkcie VII Regulaminu.

 

REKLAMACJE

Przykładamy szczególną uwagę, aby Produkty ChocoLapin były najwyższej, jakości. Gdyby jednak zdarzyła się wada Produktu poniżej przytaczamy fragment Regulaminu odnoszący się do takiej sytuacji.

1.     Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

2.   Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie w zakładce „Kontakt”.

3.    Składając reklamację, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wraz z Produktem należy odesłać do Sprzedającego dowód zakupu tj. paragon albo fakturę VAT lub w inny sposób wykazać zakup Produktu w Sklepie.

4.   Reklamacja rozpatrywane są w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z Produktem. W tym czasie Kupujący zostanie poinformowany o sposobie dalszego postępowania.

5.  W przypadku uznania Reklamacji, Sprzedający - zgodnie z żądaniem Kupującego - naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy, bądź obniży Cenę.

6.   W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci Kupującemu pełną Cenę Produktu wraz z Kosztami Dostawy i kosztami odesłania Produktu przez Kupującego. Zwrot kosztów odesłania Produktu nastąpi pod warunkiem przedstawienia kopii (skanu) dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych przez Kupującego kosztów odesłania Produktu.

7.   Warunkiem zwrotu należności jest podanie numeru rachunku bankowego Klienta, na który ma być zrobiony zwrot.

8.  W przypadku nieuznania reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

9.  Sprzedający niniejszym informuje Kupujących, iż w wyniku prania możliwe jest kurczenie się sprzedawanych Produktów do 4%. Takie kurczenie się Produktu nie może stanowić podstawy reklamacji. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt a na pewno uda nam się porozumieć – kontakt@chocolapin.com

Loading...
Loading...